Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacycharter

Versie : 25 mei 2018

Uw tevredenheid staat voor ons centraal. Altijd. Daarom verwerken we uw klantgegevens. Zo kunnen we uw krediet optimaal beheren en ons productgamma en onze informatie afstemmen op uw behoeften. Respect voor uw privacy staat daarbij boven alles.. Dat is ons engagement.

En vandaar dit Privacycharter.

Omdat we u duidelijk willen informeren over de manier waarop we uw privacy beschermen en rekening houden met uw voorkeuren. We zullen uw gegevens nooit aan derden verkopen en we controleren of dit charter wordt nageleefd.
U mag gerust zijn: wij garanderen de veiligheid van uw klantgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Crefibel, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in 6000 Charleroi, Boulevard Tirou 63 (hierna “Crefibel”).
Dit charter informeert u over de verwerking van uw gegevens, die onder de verantwoordelijkheid van Crefibel valt.

2. Waarin bestaat de verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten al de informatie over een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon: een naam, een identificatienummer, geografische gegevens, online-identificatiegegevens of ieder ander gegeven dat verband houdt met een persoon. De verwerking van persoonsgegevens omvat iedere mogelijke bewerking van die gegevens, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren ervan.

Elantis verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie punt 4) op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

U hebt wettelijk niet verplicht ons uw persoonsgegevens te bezorgen, maar een weigering kan ertoe leiden dat Crefibel geen klantrelatie met u kan aangaan of voortzetten.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Identificatiegegevens zoals uw naam en voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, e-mailadres, …
 • Sociodemografische gegevens zoals uw gezinstoestand, burgerlijke staat, …
 • Gegevens over uw producten en uw vermogen
 • Financiële gegevens en transactiegegevens m.b.t. de betaling van uw krediet
 • Gegevens over uw surfgedrag en -gewoontes op de Crefibel-websites: raadplegen van informatie, simulaties, aanvragen, reacties op onze commerciële voorstellen zoals het al dan niet aanklikken van onlinereclame of de site van oorsprong (bijvoorbeeld de website waar u op Crefibel-reclame hebt geklikt)
 • Gegevens over onze tevredenheidsenquêtes
 • Geolokalisatiegegevens (de exacte plaats waar u zich bevindt)
 • Gegevens via onze contactcentra
 • Gegevens die we via derden hebben verkregen, bv. van uw makelaar, het Rijksregister, de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP), of gegevens van externe bedrijven of vennootschappen van de groep Belfius die we gebruiken om onze bestanden aan te vullen en e verbeteren
 • Gegevens die we verkrijgen via cookies (cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze sites. Ze onthouden uw voorkeuren, verzamelen statistische gegevens en passen de inhoud van en/of de reclame op onze sites aan aan uw behoeften. Meer weten? https://www.crefibel.be/nl/wettelijke-informatie

Crefibel verwerkt geen gevoelige gegevens zoals gegevens over gezondheid, ras of etniciteit noch politieke, filosofische of religieuze gegevens, noch gegevens in verband met het lidmaatschap van een vakbond of met het seksuele leven.

4. Wanneer verzamelen we uw gegevens?

We verzamelen uw gegevens wanneer u in contact komt met Crefibel, bijvoorbeeld wanneer u:

 • klant wordt
 • contact met ons opneemt (bv. potentiële klant)
 • deelneemt aan een enquête
 • gebruikmaakt van een van onze producten of diensten
 • onze website bezoekt
 • en voor
 • Het beheer van uw klantdossier
 • De toekenning en het beheer van kredieten en diensten
 • De permanente verbetering van onze diensten en processen
 • De veiligheid van personen en goederen
 • Tevredenheidsenquêtes over onze producten en diensten
 • Studies, modellen en statistieken
 • De administratie en het risicobeheer, bijvoorbeeld de historiek van de klantrelatie
 • Het voorkomen van witwaspraktijken, fraude en financiering van terrorisme
 • De uitvoering van onze wettelijke verplichtingen
 • Het formuleren van een antwoord op elke gewettigde vraag van de gerechtelijke of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens
 • Het vooraf invullen van velden
 • Het vooraf invullen van reeds bekende gegevens van bestaande klanten die bijkomende producten of diensten aanvragen
 • Direct marketing om u onze producten en diensten voor te stellen en om te vermijden dat we u producten of diensten voorstellen die voor u niet relevant zijn

5. Op welke rechtsgrond berust de verwerking van uw gegevens?

De wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer slaat enkel op personen, niet op ondernemingen. Crefibel verwerkt uw persoonsgegevens enkel in een van de volgende gevallen:

 • wanneer we een contract of precontractuele maatregel uitvoeren
 • of wanneer u ons op ons verzoek uw toestemming hebt gegeven
 • of wanneer we een wettelijke of reglementaire verplichting moeten nakomen
 • of wanneer we op basis van de rechtsgrond “gerechtvaardigd belang” alles in het werk stellen om het evenwicht tussen de belangen van Crefibel en uw belangen te vrijwaren, met inbegrip van de bescherming van uw privacy.

6. Aan wie mogen uw gegevens worden overgedragen?

Uw gegevens worden vertrouwelijk verwerkt. Crefibel zal uw persoonsgegevens nooit verkopen.

6.1 De overdracht van uw gegevens aan onze financiele partners beperkt tot de onderhandeling van uw krediet. Hetzelfde geldt voor uw notaris. Uw persoonlijke gegevens worden ook uitgewisseld met het oog op het beheer van de waarborgen die u ons toevertrouwd hebt : verzekeringswaarborg, borgstellingsverzekering, …

Onze financiële partners verwerken uw persoonsgegevens in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking

       Welke zijn de verwerkte gegevens?

 • Die welke Crefibel worden ingezameld
 • Die welke via derden worden verkregen: Rijksregister, Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank, Atradius: hun kredietverzekeraar of hun groep of maatschappijen )

       Doel van de verwerking, onder meer:

 • voornamelijk voor de toekenning en de uitvoering van uw krediet
 • voor commerciële doeleinden
 • om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen het beheer en het risicomanagement

onze financiële partners bezorgen die gegevens tijdens de toekenningsprocedure aan uw makelaar en aan de overheid indien wettelijk verplicht, alsook aan Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, afdeling ICP ("Atradius ICP"), avenue Prince de Liège 78 in 5100 Namen voor het uitoefenen van zijn gereglementeerde activiteit inzake kredietverzekering (dataprotection.icp@atradius.com).

Onze financiële partners zouden uw gegevens automatisch kunnen verwerken om u een krediet toe te kennen / te weigeren op basis van een algoritme.

De bewaringstermijn bedraagt in principe 10 jaar vanaf de weigering van het krediet of vanaf het einde van uw krediet als het werd aanvaard.

U geniet diverse rechten m.b.t. die gegevens: recht op toegang, tot rechtzetting en overdraagbaarheid.

Voor meer details kunt u hun Privacy Charter raadplegen dat beschikbaar is op hunn website), alsook bij Crefibel op zijn website en in zijn kantoren.

Toezichthoudende overheid: de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

6.2 Crefibel vennootschappen en onze werknemers hebben, bij de uitvoering van hun taken, toegang tot uw persoonsgegevens, maar alleen als dat noodzakelijk is voor operationele doeleinden en voor het beheer van uw krediet, en frauderisco’s.

6.3 Voor operationele redenen is het soms noodzakelijk dat we een beroep doen op zorgvuldig gekozen organisaties, zoals onze vastgoeddeskundigen en, bij geschillen, onze advocaten. In geval van verkoop van schuldsaldoverzekering zullen uw gegevens ook doorgespeeld worden aan verzekeringsondernemingen. De personen die gemachtigd zijn om uw gegevens te gebruiken, zijn in dit kader slechts gemachtigd binnen de strikte grenzen van hun contractuele opdracht.

6.4 Om onze wettelijke verplichtingen na te komen, delen we bepaalde persoonsgegevens met de gerechtelijke instanties en met de Nationale Bank van België. Bijvoorbeeld de gegevens die het mogelijk maken kredietrisico’s te evalueren, de meldingen aan het ENR-bestand en de gegevens over overeenkomsten m.b.t. het consumentenkrediet en het hypothecair krediet.

6.5  Welke zijn onze financiële partners die verantwoordelijk voor de verwerking zijn

ALPHA CREDIT met zijn zetel rue Ravenstein 60 Bte 15 – 1000 Bruxelles behoort tot de groep BNP PARIBAS https://www.alphacredit.be/sites/default/files/privacy-notice-nl.pdf  

COFIDIS met zijn zetel chaussée de Lille 422A-7501 Orcq https://www.cofidis.be/nl/wij-geven-advies/gdpr.html

ELANTIS met zijn zetel rue des Clarisses 38 – 4000 Liège behoort tot de groep Belfius (Belfius Banque, Belfius Insurance et Crefius) https://www.elantis-direct.be/nl/privacycharter

KREFIMA merk van Bpost Banque metzijn zetel rue du Marquis 1 – 1000 Bruxelles https://www.bpostbank.be/bpb/wettelijke-informatie/privacyverklaring  

RECORD BANK met zijn zetel avenue Matisse 16 – 1140 Evere behoort tot de groep ING https://www.recordbank.be/nl/bescherming-persoonlijke-levenssfeer

6.6  Wie zijn onze verzekeringspartners - verwerkers

AME Life Lux met zijn zetel rue du puits Romain 41 – L 8070 Bertrange http://www.amelife.lu/upload/b2c/standard/Notice_GDPR_-_FR_.pdf

CARDIF ASSURANCES met zijn zetel chaussée de Mons 1424 – 1070 Bruxelles behoort tot de groep BNP PARIBAS http://srd.cardif.be/NL/verzekering-wettelijke-bepalingen.html

LA PATRONALE LIFE met zijn zetel avenue Beliard 3 – 1040 Bruxelles https://www.patronale-life.be/nl/privacy-statement

7. Welke rechten hebt u en hoe kunt u ze uitoefenen?

7.1. Algemeen recht op verzet tegen direct marketing U kan zich op ieder moment en zonder rechtvaardiging verzetten tegen het gebruik van de door ons verzamelde, bewaarde en verwerkte gegevens voor directmarketingdoeleinden. Wend u daarvoor tot uw makelaar of rechtstreeks tot Crefibel per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar infosNL@crefibel.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart. U zal dan geen enkel commercieel voorstel meer ontvangen.

7.2. Recht op verzet tegen het gebruik van uw surfgedrag voor directmarketingdoeleinden Wil u niet dat we uw gedrag op de websites van Crefibel gebruiken voor directmarketingdoeleinden? U kan er zich zonder rechtvaardiging tegen verzetten:

door het ons te melden via uw makelaar of rechtstreeks aan Crefibel per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar infosNL@crefibel.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

7.3. Recht op toegang, verbetering en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt recht op permanente toegang tot uw persoonsgegevens en kan in dat kader de volgende informatie aanvragen:

 • de categorieën van persoonsgegevens in ons bezit
 • de doeleinden van de verwerking
 • de geadresseerden of categorieën van geadresseerden

Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant, dan zullen we ze wijzigen, aanvullen of in bepaalde gevallen wissen, voor zover de wet het toelaat.

U kan ook vragen dat bepaalde gegevens ofwel rechtstreeks aan u ofwel aan een derde zouden worden bezorgd.

Gelieve uw verzoek te preciseren via uw makelaar of rechtstreeks aan Crefibel per brief naar de commerciële dienst of per e-mail naar infosNL@crefibel.be, samen met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.

7.4. De geautomatiseerde verwerking van uw gegevens en de weigering van uw krediet

Onze medewerkers onderzoeken in principe alle kredietaanvragen. Uw consumentenkrediet kan echter worden geweigerd op basis van een automatische verwerking. U zal daarvan in kennis worden gesteld en u zal de tussenkomst van een van onze werknemers kunnen vragen, uw standpunt kunnen geven en eventueel onze beslissing kunnen aanvechten.

8. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Dat hangt af van het soort gegevens en van de regelgeving (bijvoorbeeld de antiwitwaswet). Ze worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld.

De bewaringsperiodes worden geval per geval bepaald, maar meestal zullen uw gegevens worden bewaard tot 10 jaar na het einde van onze contractuele relatie of na uw kredietaanvraag. Voor een hypothecair krediet zullen sommige gegevens echter worden bijgehouden tot 30 jaar na het verlijden van de notariële akte.

9. Wat gebeurt bij een eventuele wijziging van het Privacycharter?

We zullen u informeren over iedere wijziging. U kan het Privacycharter ook altijd raadplegen op de website van Crefibel.

Hebt u nog vragen? Onze Data Protection Officer (DPO) helpt u graag verder.

U mag contact opnemen met onze DPO door te schrijven naar Boulevard Tirou 63 – 6000 Charleroi, of door een mail te sturen naar infosNL@crefibel.be

Klachten?

Indien u niet tevreden bent, en in geval van betwisting over de verwerking van persoonsgegevens hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35 - 1000 Brussel.

crefibel footer2